Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа

Державний вищий навчальний заклад

«Університет менеджменту освіти»

Контрольна бота

з курсу «Управління розвитком персоналу»

Тема:

«Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління»

Студент

Кравченко Олександр Олександрович

Київ 2010


Зміст

Вступ

1. Сутність розвитку персоналу у забезпеченості конкурентоспроможності працівників і організації

2. Взаємозв'язок стратегії розвитку персоналу та стратегії управління організації

3. Складові конкурентоспроможності персоналу підприємства

Висновки

Перечень використаних джерел


Вступ

Управління розвитком персоналу зачіпає Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа досить широку сферу діяльності особистості у всій її різноманітності і складності. Досліджуючи широку сукупність факторів, що позитивно впливають на підвищення ефективності праці персоналу та конкурентоспроможність організації на ринку, розробляються підходи щодо формування інтелектуального, творчого і культурного потенціалу працівників як окремого підприємства, так й трудового потенціалу суспільства в цілому.

На теперішній Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа час управління розвитком персоналу, насамперед, ґрунтується на теорії цілісності людини, що розробляється філософією. Це передбачає використання таких принципів, як соціальна та предметно-діяльністна сутність людини, цілісність і історичне розуміння особистості, сутність й зміст процесу праці як людської предметної діяльності, всебічний розвиток особистості як умови науково-технічного та суспільного Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа прогресу, сталого економічного зростання.

Ефективне функціонування любої організації, насамперед, визначається ступінню розвитку її персоналу. В умовах сучасного швидкого старіння теоретичних знань, мозгінь та практичних навичок спроможність організації постійно здійснювати розвиток своїх працівників є одним з найважливіших факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку, оновлення і зростання обсягів виробництва продуктів чи надання Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа послуг.


1. Сутність розвитку персоналу у забезпеченості конкурентоспроможності працівників і організації

Розвиток персоналу представляє собою багатогранне та складне поняття, що охоплює широке коло взаємопов’язаних психологічних, преподавательічних, соціальних і економічних заморочек. З’ясування його сутності передбачає визначення змісту таких ключових осознать, як особистість, гармонійний розвиток особистості, професійний розвиток особистості Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа.

Особистість — це усталена система соціально значущих рис, що всебічно характеризують індивіда. Особистість є продуктом суспільного розвитку та включення індивідів у систему соціальних відношень шляхом интенсивної предметної діяльності і спілкування. Формування особистості відбувається в процесах соціалізації індивідуумів та направленого виховання, опанування ними соціальних норм й функцій за допомогою оволодіння різними видами і формами Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа діяльності.

Гармонічний розвиток особистості — це різнобічний процес набуття та вдосконалення фізичних, психологічних, моральних і економічних якостей особистості в їх розмірності, злагодженому поєднанні й органічній єдності. Гармонічний розвиток особистості означає всесторонній розвиток людини як створіння соціального, яке володіє свідомістю (розумом), активного та здібного до действенної і продуктивної праці.

Професійний Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа розвиток особистості — це підготовка та адаптація особи до роботи за конкретною професією чи спеціальністю. Зазначене поняття більш вузьке у порівнянні з поняттям «гармонійний розвиток особистості». Професійний розвиток особистості відображає процес підготовки людини до определенного виду трудової діяльності, включає внутри себя оволодіння особистістю потрібних теоретичних знань, мозгінь та практичних навичок, соціальних Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа норм поведінки, системи моральних цінностей і економічних якостей.

Про важливість професійних моральних цінностей, наприклад, для фахівців з вищою освітою з медичних та військових спеціальностей свідчить наявність таких особливих кодексів професійної моралі, як клятва Гіпократа майбутніх лікарів чи військова присяга курсантів.

Таким чином, розвиток персоналу — це сукупність Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа організаційно-економічних, соціальних та преподавательічних способів, форм і заходів служби управління персоналом організації в сфері професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної структури персоналу. Розвиток персоналу включає входи з оцінки кадрів з Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа метою здійснення виробничої адаптації і атестації персоналу, планування трудової кар’єри робітників і фахівців, соціального розвитку персоналу тощо.

Якщо розвиток персоналу здійснюється переважно у межах організації або за її ініціативи і сприянням поза виробництвом, то професійний розвиток особистості може виходити з рамки трудової діяльності на підприємстві, проводитися не тільки за рахунок Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа коштів організації, а й за рахунок бюджетних чи власних коштів громадянина. Крім того, розвиток персоналу передбачає також оцінку працівника для проведення виробничої адаптації, атестації тощо.

Професійний розвиток особистості в межах підприємства виражається поняттям «професійний розвиток персоналу». Професійний розвиток персоналу підприємства — це цілеспрямований і систематичний вплив на працівників шляхом Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа здійснення професійного навчання впродовж їх трудової діяльності на підприємстві з метою досягнення високої ефективності виробництва чи наданих послуг, підвищення конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, забезпечення виконання працівниками нових більш складних завдань на основі очень можливого використання їх здібностей та потенційних можливостей.

Професійне навчання персоналу — це цілеспрямований процес формування Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа у працівників організації теоретичних знань, мозгінь та практичних навичок за допомогою спеціальних способів і форм, необхідних персоналу організації сразу чи в майбутньому. Воно спрямоване на забезпечення трудової самореалізації особистості, формування у неї поглиблених професійних знань, разумінь та навичок, здобуття першої чи нової професії або спеціальності на основі наявного освітнього Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа рівня і досвіду попередньої удобної роботи, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності персоналу в умовах ринкової економіки.

Перепідготовка персоналу — це професійно-технічне чи вище навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією (спеціальністю) робітниками або фахівцями з вищою освітою, які вже здобули первинну професійну підготовку у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації персоналу Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа — це професійно-технічне або вище навчання робітників чи фахівців з вищою освітою, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті працівниками знання, мозгіння та практичні навички на рівні вимог сучасного виробництва або сфери послуг.

Професійно-кваліфікаційне просування персоналу — це процес переміщення робітників, фахівців з вищою освітою організації між професійними, кваліфікаційними Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа та посадовими групами персоналу внаслідок опанування ним новими знаннями, разуміннями і удобного досвіду роботи.

Управління розвитком персоналу сприяє ефективному використанню трудового потенціалу особистості, підвищенню її соціальної та професійної мобільності, виступає засобом профілактики масового безробіття, відіграє значну роль у підготовці працівників для здійснення структурної і технологічної перебудови галузей економіки. Це Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа позитивно впливає на збільшення обсягів та оновлення номенклатури випуску продукції чи надання послуг, забезпечує покращення итогів фінансової діяльності підприємства. В таких умовах розвиток персоналу є одним із найважливіших напрямів раціонального функціонування любої організації, її конкурентоспроможності на ринку.

Одночасно розвиток персоналу сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності самих працівників на ринку Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа праці. Вони, підвищуючи свій рівень кваліфікації чи опановуючи нову професію або спеціальність шляхом засвоєння нових знань, мозгінь і навичок, одержують додаткові можливості для планування трудової кар’єри як в організації так й за її межами. Навіть у випадку безробіття внаслідок вивільнення з підприємства навчена особистість швидше знайде собі нову боту Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа, легше зможе організувати власну справу і тим самим забезпечити працевлаштування інших громадян. Розвиток персоналу забезпечує підвищення загального інтелектуального рівня особистості, розширює її ерудицію та коло спілкування, оскільки освічена людина вільно орієнтується в сучасному раскладному світі, у відносинах з людьми. В итогі покращується морально-психологічний клімат у Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа структурних підрозділах підприємства, підвищується мотивація працівників до праці, їх вірність цілям і стратегічним задачкам організації, забезпечується наступність в управлінні, а також знижується плинність кадрів.

Професійний розвиток особистості, розвиток персоналу — це одні з основних показників прогресивності суспільства, вирішальних важелів науково-технічного прогресу. Тому у країнах з розвинутою ринковою економікою все більше компаній перебирають Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа ініціативу щодо подальшого розвитку персоналу своїх підприємств. Планування та організація розвитку персоналу стають важливими функціями служби управління персоналу. Наслідування Україною цього прикладу є обов’язковою умовою забезпечення в державі сталого економічного зростання.


2. Взаємозв’язок стратегії розвитку персоналу та стратегії управління організації

Стратегія розвитку персоналу тісно взаємопов’язана Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа з стратегією управління персоналом, з стратегією управління організації. Під стратегічним управлінням розуміється управління, що спирається на трудовий потенціал як на базу організації, орієнтує виробничу діяльність чи надання послуг у відповідності до попиту споживача, здійснює гнучке регулювання та своєчасні зміни в організації, які відповідають виклику оточення, і дозволяють добиватися конкурентних переваг.

Стратегічне Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа управління дає можливість організації зміцнити своє становище на ринку шляхом реалізації поставлених цілей. Кожному варіанту стратегії управління організації відповідає адекватний варіант стратегії розвитку персоналу.

Стратегія підприємництва свойственна для організацій, що розвивають нові напрями діяльності. Такі підприємства або починають своє життя на ринку (у их багато проектів, але вони мають Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа не достаточно коштів на реалізацію нових напрямів діяльності), або це підприємства, які можуть собі дозволити вкладати кошти в напрямки діяльності з високою часткою фінансових ризиків.

Успішна реалізація стратегії підприємництва вимагає для організації персоналу-новаторів, які повинні мати гнучке мислення, бажання брати на для себя відповідальність за прийняття Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа управлінських ризиків, працювати по 15 годин на добу, вміти співробітничати у групах, постійно підвищувати рівень професійної майстерності. Зазначеному варіанту стратегії управління організації відповідає така стратегія розвитку знань, разумінь та практичних навичок персоналу, що дає йому можливість освоїти нові напрями діяльності компанії. Це забезпечує гнучкість мислення і дій працівників, активну їх Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа участь в розробці та реалізації нових проектів організації щодо виробництва продуктів чи надання послуг.

Стратегія динамічного росту передбачає зміну цілей і структури організації. Завдання в даному випадку полягає у знаходженні балансу між потрібними змінами та стабільністю. В таких умовах працівники організації повинні швидко адаптуватися до змін, інтенсивно оволодівати тими знаннями, мозгіннями Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа і практичними навичками, які необхідні персоналу для вирішення задач стратегії динамічного росту.

Завданням стратегії розвитку персоналу за вказаним варіантом стратегії управління організації є забезпечення безперервного підвищення кваліфікації працівників, здійснення їх професійної перепідготовки відповідно до змін цілей та структури підприємства. Внаслідок розширення сфер і обсягів діяльності особлива увага приділяється плануванню Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа трудової кар’єри персоналу, його професійно-кваліфікаційному просуванню, формуванню резерву на нові посади керівників структурних підрозділів компанії.

Стратегія прибутку проводиться організаціями, що знаходяться на стадії зрілості та розраховують одержувати сталий прибуток за рахунок реалізації продуктів чи надання послуг, які користуються стійким попитом на ринку. Основним завданням організації за такою Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа стратегією управління є збільшення випуску продукції чи надання послуг при мінімізації витрат, а система управління складається з чітких процедур, правил, котрі ориентировані на регулярний і жорсткий контроль, на очень можливе усунення невизначеності у виробничому процесі.

Відповідно до цих разумов стратегія розвитку персоналу ґрунтується на відносно сталих вимогах Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа до рівня професійної майстерності працівників, задачі служби управління персоналом зводяться в основному до підтримки досягнутого рівня для недопущення зниження обсягів прибутків або погіршення якості продуктів чи послуг шляхом здійснення безперервного підвищення кваліфікації працівників. Стабільними також залишаються обсяги первинної професійної підготовки робітників на підприємстві. Водночас програми з професійної перепідготовки не мають Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа для кампанії вирішального значення і тому проводяться в обмежених обсягах.

Стратегія ліквідації вибирається організацією у тому випадку, если всі або основні напрями діяльності збиткові, товари чи послуги не користуються попитом на ринку. За таких обставин стратегія розвитку персоналу орієнтується, насамперед, на соціальний захист працівників, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа. Це повинно нейтралізувати негативний вплив очікуваних скорочень чисельності персоналу підприємства на розвиток трудового потенціалу суспільства. Тому входи щодо професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації вивільнюваних і вивільнених працівників набувають важливого значення.

Професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації зазначених категорій населення повинні проводитися підприємствами, службою зайнятості, навчальними закладами не тільки з Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа рахунок коштів організацій, але й шляхом залучення коштів страхових фондів, державного і місцевих бюджетів тощо.

Стратегія зміни курсу застосовується організаціями, що зорієнтовані на швидке зростання обсягів прибутку, освоєння нових або розширення вже наявних ринків збуту своїх продуктів чи послуг. Ця стратегія вимагає від фірми зміни всієї системи Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа управління та відносин на підприємстві. За таких мозгов посилюється роль кожного працівника організації у пошуку нових нестандартних рішень для реалізації стратегії.

Досвід застосування різними компаніями стратегій управління організації та стратегій розвитку персоналу показує, що вони рідко зупиняють свій вибір на якомусь одному варіанті. Частіше загальна стратегія управління є комбінацією перерахованих стратегій. Хоча Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа їх послідовність визначається значимістю і очікуваними плодами кожної стратегії управління організації, у хоть какому випадку підприємство повинне проводити активну політику щодо розвитку персоналу.


3. Складові конкурентоспроможності персоналу підприємства

При розробці варіантів стратегії управління організації і стратегії розвитку персоналу нередко використовується категорія «компетенція», що є важливим поняттям всієї концепції управління Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа та розвитку персоналу підприємства, посилення його конкурентоспроможності на ринку праці.

Загострення ситуації на ринку праці України обумовило поглиблення уваги до категорії «конкурентоспроможність робочої сили».

На думку Д.П. Богині, конкурентоспроможність робочої сили — це сукупність якісних і вартісних черт специфічного товару «робоча сила», що забезпечують задоволення конкретних потреб роботодавців Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа. Вона має визначені якісні і кількісні свойства.

В нюансі якості конкурентоспроможність характеризує певні ознаки, що характеризують сукупність споживчих властивостей робочої сили до ефективної праці: фах, стаж, вікові дані, володіння іноземними мовами тощо. В нюансі кількісних черт категорія «конкурентоспроможність працівника» може визначатися такими показниками, як продуктивність праці та ефективність праці, витрати робочого Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа часу на виконання певних операцій (робіт), якість виробленої продукції, витрати сировини, палива, тощо.

Категорія «компетентність» у певній мірі відображає якісні аспекти конкурентоспроможності робочої сили. Однак вона вичерпно не розкриває психофізіологічні і соціально-психологічні особливості людини, котрі необхідно оцінювати для підвищення ефективності управління розвитком персоналу, вибору найбільш оптимальних Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа варіантів стратегій управління підприємством та відповідних їм стратегій розвитку персоналу. Тому поряд з поняттям «компетенція» в теорії управління розвитком персоналу, оцінці його конкурентоспроможності належне місце займає поняття «професійна придатність працівника».

Професійна придатність працівника — це складне та багатогранне поняття. Воно не обмежується рамками фізіології, медицини і психології, оскільки професійна Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа придатність зачіпає також широке коло економічних та соціальних заморочек.

В умовах ринкової економіки, посилення конкуренції на ринку важливого значення набувають такі складові конкурентоспроможності персоналу підприємства, як освіта, професійні знання, мозгіння та практичні навички; відповідність психофізіологічних і соціально-психологічних особливостей людини вимогам професії. Одним із завдань управління розвитком персоналу є забезпечення організації Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа тими працівниками, які здатні реалізувати стратегію управління компанії, мають для цього необхідні здібності та компетенцію.

Важливе значення для забезпечення конкурентоспроможності персоналу підприємства має стимулювання розвитку працівників та раціонального використання їх компетенцій. Набуті працівниками в процесі професійного навчання знання, мозгіння і практичні навички не принесуть ніякої користі організації Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа, якщо робітники чи фахівці з вищою освітою не зацікавлені їх реалізувати з максимальною ефективністю, не проявляють інтересу до свого професійно-кваліфікаційного просування на підприємстві тощо.

У цьому розумінні професійні інтереси персоналу, його мотивація та устремління є винятково важливими складовими конкурентоспроможності персоналу організації. Їх значимість має виражену тенденцію до зростання Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа. Тому однією з основних задач управління розвитком персоналу 100є оптимізація итогів трудової діяльності працівників завдяки підвищення їх рівня мотивації і устремління до високопродуктивної праці.

Структура конкурентоспроможності персоналу включає механізми: «хочу», «можу», «потрібно». По суті це трудова активність особистості, що характеризує якісний рівень трудової діяльності і тим самим визначає рівень конкурентноздатності Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа працівника на внутрішньофірмовому ринку праці. Максимальне співпадання механізмів «можу», «хочу» та «потрібно» виступає умовою підвищення ефективності виробництва, розвитку особистості. Людина може виявити свої здібності, успішно їх розвинути у процесі навчання, а потім і реалізувати їх під час трудової діяльності лише в тому випадку, если вона заінтересована у боті, усвідомлює та Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа приймає до виконання цілі компанії.

Підвищення ролі і відповідальності працівника за доручену ділянку роботи в структурі конкурентоспроможності персоналу особливе місце відводить моральній та психологічний готовності особистості до професійної діяльності, робочого місця чи займаної посади. У цьому зв’язку важливе значення набуває прищеплення працівнику таких якостей, як працездатність, відповідальність, чесність, ввічливість Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа, вміння працювати в групах та інші. Працездатність та відповідальне ставлення до дорученої справи відіграють помітну роль у професійному розвитку особистості.

Суттєвою складовою конкурентоспроможності персоналу виступають також стан здоров’я і фізичного розвитку працівника. Тому в організації для забезпечення збереження та розвитку трудового потенціалу повинні проводитися входи щодо здорового Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа виду життя, запобігання випадків професійних захворювань, травматизму й інвалідності. У випадку настання інвалідності слід передбачати входи з професійної реабілітації осіб з інвалідністю.

Завдання стосовно виявлення професійної придатності та розвитку компетенцій персоналу є одними з основних для реалізації організацією обраної стратегії управління.


Висновки

Розвиток персоналу представляє собою багатогранне та Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа складне поняття, що охоплює широке коло взаємопов’язаних психологічних, преподавательічних, соціальних і економічних заморочек. З’ясування його сутності передбачає визначення змісту таких ключових осознать, як особистість, гармонійний розвиток особистості, професійний розвиток особистості.

Управління конкурентоспроможністю персоналу — це процес порівняння потерб підприємства у персоналі з наявними трудовими ресурсами і вибір Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа форм впливу для приведення їх у відповідність. В даному випадку під потребою організації у конкурентоспроможному персоналі розуміється необхідний кількісний та якісний склад персоналу, який визначається у відповідності з обраною стратегією управління компанії.

Управління розвитком персоналу сприяє ефективному використанню трудового потенціалу особистості, підвищенню її соціальної та професійної мобільності, виступає засобом профілактики Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа масового безробіття, відіграє значну роль у підготовці працівників для здійснення структурної і технологічної перебудови галузей економіки.

Це позитивно впливає на збільшення обсягів та оновлення номенклатури випуску продукції чи надання послуг, забезпечує покращення итогів фінансової діяльності підприємства. В таких умовах розвиток персоналу є одним із найважливіших напрямів раціонального функціонування Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа любої організації, її конкурентоспроможності на ринку.


Перечень використаних джерел

1) Арсеньев Ю.И. Управление персоналом: модели управления / Ю.И.Арсеньев, С.И.Шеловаев, Т.Ю.Давыдова. – М., 2005.

2) Бланк И.А. Торговый менеджмент. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.

3) Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек: Энциклопедический Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа словарь. – М.: Гардарики, 2000.

4) Гавкалова Н. Теоретичні засади ефективного менеджменту персоналу // Україна: аспекти праці (науково-економічний та суспільно політичний журнальчик). – 2006. – №7. – С.17-22.

5) Головкова Л.С., Лукашов О.О. Головкова А.Є. Сутність і завдання управління кадровим потенцікрасном підприємства // Держава та регіони. – 2008. – №5. – С.33-39.

6) Коломієць В.М. Вибір стратегії розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємства Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління - контрольная работа // Економіка та держава. 2008 №6 С.54-56.

7) Колпаков В.М. Дмитренко Г.А.Стратегический кадровый менеджмент.-К.МАУП, 2002

8) Мазур И.И., Шапиро В.Д.,Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. -М.: «Экономика», 2001

9) Педагогика: Педагогическая теория, системы, технологии: (под ред. С.А.Смирнова).-М.: Академия, 1999.

10)Щекин Г.В. Теория кадровой политики.-К.:МАУП, 1997.konkurenciya-na-rinkah-sbita-produkcii.html
konkurenciya-na-rinke-truda.html
konkurenciya-referat.html