Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа

Академія преподавательічних наук України

Університет менеджменту освіти

Контрольна бота

з курсу: "Стратегія підприємства"

Тема "Конкурентні стратегії в корпорації лідерів"

Виконав студент

Кравченко Олександр Олександрович

Чернігів 2009 р.


ЗМІСТ

Вступ

1. Еволюція стратегій підприємств

2. Класифікація стратегій

3. Базові конкурентні стратегії підприємств

4. Поняття корпорації

5. Конкурентні стратегії корпорацій

Висновок

Перечень літератури


Вступ

Жодне підприємство не зможе досягти успіху в конкурентній боротьбі, якщо не відстежуватиме далекосяжні тенденції розвитку ринку і Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа не вироблятиме на цій основі бачення свого майбутнього, не моделюватиме методів його досягнення, тобто не матиме ефективної стратегії своєї діяльності.

Разуміння бачити перспективу підприємства з урахуванням різноманітних факторів його внутрішнього і зовнішнього середовищ є однією із найважливіших мозгов ефективного управління ним. Адже будь-якому суб'єкту господарювання доводиться діяти у Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа досить динамічному конкурентноспособному середовищі, в якому змінюються пріоритети держави, оновлюються технології, асортимент продукції, потреби, інтереси і смаки споживачів, набирають сили і множаться конкуренти або, навпаки, економічно слабнуть і переорієнтовуються на інші ринки.

За таких разумов підприємство повинно мати мобільний та ефективний набір видів діяльності, асортимент продукції, форм і способів поведінки Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа, які б вигідно позиціонували його в конкурентноспособному середовищі, завдяки якому воно б досягало близьких і віддалених цілей. Як правило, цей набір формується на основі концепції розвитку підприємства і називається його стратегією.

Кожне підприємство розробляє власну стратегію з огляду на свою мету та особливості ринку. Однак стратегія, як правило, допомагає Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа підприємству досягти наміченого,але не гарантує його, адже в конкурентноспособному середовищі взаємодіє багато факторів, зміст і спрямування впливу яких важко передбачити.

Мета цієї контрольної роботи розкрити сущность конкурентних стратегій.


1. Еволюція стратегій підприємств

Теоретичні засади стратегії підприємств — суб'єктів ринкових відносин формувалися у процесі пошуку ефективних способів забезпечення їх Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа динамічної рівноваги із конкурентним середовищем, що потребувало вивчення не лише актуальних на певний час можливостей і загроз, а й тих, що можуть заявити про для себя у близькій чи віддаленій перспективі.

Стратегія підприємства — узагальнена програма діяльності (модель дій), спрямована на досягнення підприємством бажаного етапу, мети (статусу на ринку, соціально-економічних показників Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа) завдяки ефективному розподілу, координації та використанню ресурсів.

Термін "стратегія" у первісному своєму значенні стосувався військового мистецтва і означав разуміння складати загальний план військової кампанії, битви або визначати напрямок головного удару, розподіляти ресурси, розробляти схеми їх використання за можливих варіантів перебігу подій. Отже, у складних ситуаціях стратег повинен був Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа разуміти передбачити можливий розвиток процесів, подій, стан вірогідних ситуацій, оскільки будь-які значущі, масштабні події об'єктивно вимагають стратегічного підходу до управління ними. В економічній практиці стратегія постає як система правил і методів реалізації концепції розвитку підприємства. Добре обмыслена, верно сформульована стратегія окреслює найраціональніший шлях, найпродуктивніші способи досягнення Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа мети, забезпечує підприємству вибір перспективних видів діяльності, високий попит на його продукцію (послуги), вигідну, нерідко унікальну позицію на ринку.

В економічній сфері проблеми стратегії підприємств почали системно розглядати у 1911 р., если у навчальну програму Гарвардського університету було включено курс бізнесової політики. Однак протягом наступних майже 40 років ця бота зводилася лише до Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа формулювання правил і тлумачення термінології, які неодноразово змінювалися, уточнювалися, інтерпретувалися


Таблиця 1 Основні етапи розвитку стратегічного управління

Етапи Роки Особливості етапу Сутність концепції Передумови зміни концепції
1

Перша

половина XXст. — 60-ті роки

Довгострокове планування Виробництва продукції, освоєння нових її видів Нові підходи у досягненні цілей у конкурентній боротьбі Розвиток НТП, розширення ринків, диверсифікація діяльності
2 70-ті роки XX ст. Якісний розвиток способів визначення довгострокової Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа перспективи Зміна сенсу стратегічного вибору Кризові явища в міжнародній економіці, пошук нових факторів успіху, необхідність гнучкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі
3 80-ті роки XX ст. Використання способів адаптації до змін у зовнішньому і внутрішньому середовищах, організаціях Здатність підприємства, фірми обирати поведінку, яка б забезпечувала досягнення перспективної цілі Неувязка післякризового виживання і розвитку в Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа умовах посилення конкуренції
4 Кінець 90-х років XXст. — початок XXI ст. Концепція стратегічного підприємництва Розвиток стратегії підприємства як можливості досягнення тактичних завдань підприємства Глобалізація, формування транснаціональних корпорацій, посилення загрози поглинання підприємств соперниками

З початку 50-х років XX ст. насичення ринку продуктами примусило звернути пильну увагу на поведінку підприємств у конкурентній боротьбі, зайнятися дослідженням перспектив Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа бізнесу в динамічному конкурентноспособному середовищі.

У 70-ті роки стратегічним дилеммам почали приділяти не менше уваги, ніж оперативним рішенням, а турбота про забезпечення прибутку від поточної діяльності урівноважилася стараннями щодо забезпечення стабільності у майбутньому. Стратегічний менеджмент почали застосовувати такі світові лідери, як GeneralElectric, ІВМ, Соса-Соlа та ін. Це стимулювало Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа розвиток методології і теорії стратегічного управління.

Остаточне оформлення стратегічного управління як самостійного напряму економічної теорії відбулося у 1973 р., если у США відбулася

І Міжнародна конференція зі стратегічного менеджменту. Теоретичною основою цього були праці І. Ансоффа, П. Друкера, Г. Мінцберга та ін.

Американський теоретик сучасного менеджменту, професор соціальних наук Пітер Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа Друкер (1909—2005) охарактеризував 80-ті роки як початок "епохи без закономірностей", если можна бути впевненими лише в тому, що нестабільність, нестійкість середовища будуть посилюватися.

Першою науковою працею з заморочек стратегії підприємств є книжка американського математика і економі100 російського походження Ігора Ансоффа (1918—2002) "Корпоративна стратегія" (1965), у якій зроблено теоретичні узагальнення, сформульовано рекомендації Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа щодо поліпшення управління розвитком підприємства, запропоновано модель і систематизовані схеми, виокремлено етапи прийняття і виконання стратегічно важливих для підприємства рішень.

Наприкінці XX — на початку XXI ст. постала необхідність поновой дослідити традиційні парадигми економічної конкурентоспроможності та економічного змагання, оскільки обґрунтовані у 80-ті роки концепції, методи, інструментарій створення і реалізації конкурентоспроможної Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа стратегії підприємства не завжди підтверджували свою ефективність. Вважаючи необхідним подальше вивчення теоретичних нюансів стратегії підприємств, дослідники совершенно точно сходяться у своєму баченні її як найдієвішого і найефективнішого інструмента управління його діяльністю.

2. Класифікація стратегій

Своїм змістом стратегії підприємств відображають особливості їх функціонування, стадії розвитку, конкурентний статус тощо. Позначаються Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа на их і особливості національної економіки, галузі, до якої вони належать, а також такі суб'єктивні чинники, як стратегічне бачення та мислення їх засновників і менеджерів. Складну і багатоманітну сукупність стратегій класифікують за такими ознаками:

а) за напрямом розвитку підприємства — стратегії зростання, обмеженого зростання, скорочення тощо. їх називають базовими Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа стратегічними кандидатурами;

б) за рівнем управління — корпоративна (портфельна), ділова (бізнес-стратегія), функціональна (деталізує, підтримує корпоративну і ділову), операційна (забезпечує досягнення стратегічної мети) стратегії. Всі вони утворюють "піраміду" взаємопов'язаних стратегій (А.-А. Томпсон, А.-Дж. Стрікленд);

в) за напрямами діяльності — товарна (визначає перспективний асортимент товару, обсяг його виробництва і Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа реалізації, розроблення нових продуктів, технологій) і ринкова (обумовлює ринкову поведінку, організацію збуту тощо) стратегії;

г) за досягненням конкурентних переваг — стратегії фокусування, диверсифікації, економії на витратах, диференціації (М.-Е. Портер);

ґ) за позицією в галузі, ринковому секторі — конкурентні стратегії (стратегії лідера, послідовника, претендента на лідерство і новачка (рис. 1.));

Рис. 1. Конкурентні стратегії за Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа Ф. Котлером

д) за багатоаспектністю стратегій. За такового підходу основною класифікаційною ознакою вважають ефективність стратегій підприємства. З огляду на це П. Друкер виокремив стратегії, які забезпечують першість у входженні на ринок і динамічне захоплення його; стратегії несподіваного і швидкого освоєння ринку; стратегії пошуку і захоплення ринкової ніші; стратегії зміни економічних Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа черт продукту (ринку, галузі). Цій класифікації бракує системного підходу, що унеможливлює ранжування стратегій;

є) за використанням множини класифікаційних ознак (суб'єктивно поєднують ключові ознаки різних класифікацій). Унаслідок цього стратегія може бути витлумачена як функціональна (наприклад, збутова), товарна, сфокусована на сектор ринку, обмеженого зростання і стратегія новачка, що "нападає швидко і Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа зненацька". Для уникнення механічного поєднання критеріальних ознак потрібно на основі попереднього аналізу (кластерного, таксономічного, факторного) визначити взаємозв'язок і вагові коефіцієнти критеріальних показників.

Більшість класифікацій запропонували західні дослідники: І. Ансофф (конкурентні стратегії), А.-А. Томпсон, А.-Дж. Стрікленд (диверсифікація стратегій), П. Дойль, Д. Аакер (підприємницькі стратегії).

Рис Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа. 2. Класифікація стратегій підприємства (за І. Аннсофом)


Класифікація стартегій І. Ансоффа має комерційну спрямованість і орієнтується передусім на конкурентні стратегії, які можна описати з використанням уточнюючих черт: товарна диференціація (продуктова ніша) визначає особливості продукції підприємства, ринкова диференціація (ринкова ніша) — особливості його становища на ринку.

В Україні розробленням класифікації стратегій Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа підприємства займаються К. Редченко, В. Василенко, Т. Ткаченко, А. Бєлошапка, С. Покропивний, В. Колот, В. Пастухова, А. Наливайко, 3. Шершньова.

3. Базові конкурентні стратегії підприємств

Основою стратегічної орієнтації підприємства є базова стратегія конкуренції, яка визначає його поведінку на ринку, досягнення ним переваг у конкурентній боротьбі.

При виборі базової конкурентної стратегії виходять Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа з того, наскільки вона спроможна стимулювати адаптацію можливостей підприємства до конкретних ринкових разумов. У цьому полягає сущность базової стратегії як загальноекономічної основи забезпечення практичних дій підприємства.

Основні види конкурентних стратегій, за класифікацією А.-А. Томпсона і А.-Дж. Стрікленда, зображено на рис. 3. Такий підхід простежується в багатьох класифікаціях, що Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа охоплюють конкретизовані або спеціалізовані стратегії.

Рис 3. Основні конкурентні стратегії (за А.-А. Томпсоном і А.-Дж. Стріклендом)


Класифікація стратегій, розроблена російським вченим Геннадієм Азоєвим, ґрунтується на концепції, згідно з якою підприємства, що функціонують на певному ринковому секторі, поділяють на підприємства-лідери, підприємства з сильною конкурентною позицією, підприємства зі слабкою Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа конкурентною позицією та підприємства-аутсайдери (рис. 4).

Кожна стратегія конкуренції займає відповіденьке становище на ринку і передбачає специфічні підходи до управління підприємством. Основною умовою її є забезпечення необхідних для успішного функціонування підприємства конкурентних переваг.

Рис. 4 Класифікація конкурентних стратегій (за Г. Азоєвим)


Класифікація М.-Е. Портера, як відомо, охоплює такі конкурентні стратегії підприємства:

— стратегія Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа лідерства за витратами (зниження витрат на виробництво продуктів і послуг, що дає змогу знизити ціни на их і залучити або утримати значну кількість покупців);

— стратегія оптимальних витрат (досягнення конкурентних переваг за рахунок постачання на ринок продуктів, послуг, адекватних за споживчою цінністю, якістю, цінами потребам покупців, що обумовлено оптимальними витратами Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа на їх виробництво);

— стратегія диференціації (надання товарам специфічних ознак порівняно з продуктами соперників, що сприяє залученню значної кількості покупців);

— стратегія фокусування на низьких витратах (зорієнтована на вузький сектор покупців, випередження соперників за рахунок низьких витрат на виробництво товару);

— стратегія фокусування на попиті (забезпечення покупців продуктами і послугами, які найбільше Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа відповідають їхнім вимогам).

Рис. 5 Класифікація конкурентних стратегій (за М.-Е. Портером)

Класифікація М.-Е. Портера ґрунтується на концепції про два основні стратегічні напрями, один із яких зосереджує зусилля на якості продукції і послуг, а другий — на зниженні витрат і цін. Значною мірою вони суперечать один одному, адже підвищення Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа якості, поліпшення споживчих властивостей продуктів і послуг потребує додаткових витрат.

Ця концепція дещо спрощено враховує економічну дійсність, якій властиво значно більше варіантів поведінки на ринку споживачів і базових конкурентних стратегій підприємств з усіма їх відтінками і модифікаціями. Як відомо, на стратегічну поведінку підприємства впливають необхідність підвищення якості продукції Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа, зниження собівартості і ціни, розширення програми випуску, поліпшення сервісу товару, скорочення експлуатаційних витрат, освоєння нового ринку тощо, означаються на стратегії умови її формування та особливості поєднання чинників. Вибір її обумовлюється конкурентоспроможністю продукції і персоналу фірми, наявністю ресурсів і засобів. Тому, розробляючи конкурентні стратегії, використовують системний, оптимізаційний та інші підходи.

4. Поняття корпорації Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа

Корпоративна форма бізнесу — явище досить недавнє, і виникла вона як відповідь на певні вимоги часу. Термін "корпорація" означає об'єднання, альянс, що створюються на основі професійних або станових інтересів. На сьогодні і в економічній, і в правовій літературі існує певна невизначеність із поняттям корпорація. Однак з урахуванням всіх відмінностей Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа у правовій базі розвинутих країн основна різниця між корпоративним і некорпоративним сектором полягає у відокремленні функцій розпорядження й обмеженій відповідальності.

У вітчизняних та зарубіжних джерелах існує безліч визначень, котрі підкреслюють правову (переважно) відмінність корпорацій від інших господарських суб'єктів:

1. Корпорація — юридичний суб'єкт (юридична особа), що Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа отримав чартер (статут) місцевих органів влади або центрального уряду та відокремлений від індивідів, чиєю власністю він є.

2. Корпорація — юридична особа, окрема та відмінна від своїх власників, що має права, обов'язки та привілеї фактичної особи.

3. Корпорація — підприємницька організація, що визнається юридичною особою, має обмежену відповідальність та необмежений строк існування. Корпорація контролюється Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа акціонерами, які мають право голосу та обирають директорів, а ті, в свою чергу, призначають інших керуючих осіб.

4. Корпорація, за П. Самуельсоном та В. Нордхаузом, — юридична особа, яка може самостійно продавати та купляти, позичати гроші, виробляти товари та послуги і вступати в контрактні відносини, має право обмеженої відповідальності, відповідно до якої Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа інвестиції кожного з власників корпорації обмежені чітко визначеним розміром.

Наступне визначення корпорації ставить акцент на економічних цілях її формування: корпорація — юридична особа, що є об'єднанням вкладників капіталу (акціонерів) для здійснення певної діяльності: торгової, фінансової, промислової, транспортної та ін. й тотожна поняттю "акціонерне товариство".

Усі ці визначення Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа є уявленнями про певні аспекти 1-го й того самого суспільного явища і тому значною мірою доповнюють одне 1-го. Оскільки корпорація не існує окремо як сукупність економічних, правових відносин, чи тільки соціальних, аналізувати поняття корпорація доцільно з урахуванням таких основних нюансів:

— економічного, що визначає місце та роль корпорацій у національному та Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа міжнародному економічному процесі;

— правового, що характеризує питання правового регулювання власності та діяльності корпорації з урахуванням національних та міжнародних законів;

— соціального, що визначає роль корпорацій у розвитку суспільства.

Кожен із цих нюансів дає змогу представляти відповіденьке визначення поняття "корпорація".

— корпорація як учасник економічного процесу — договірне господарське об'єднання, створене на основі Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа загальних економічних інтересів для отримання наибольшего прибутку від господарської діяльності та вкладених інвестицій;

— корпорація як суб'єкт правових відносин — господарське товариство, права учасників якого визначаються відповідно до законодавства;

— корпорація як елемент, тобто частина, суспільства — соціально-економічне об'єднання, утворене шляхом концентрації "імунітетів" частин суспільства з метою забезпечення Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа виживання та розвитку як певних частин, так і самого суспільства як цілого.

Совершенно точно законодавчо визначити поняття "корпорація" досить проблематично. В українській правовій базі поняття "корпорація" істотно відрізняється від загальноприйнятого у світовій практиці. Відповідно до Закону України "Про підприємства", корпорації — це договірні об'єднання, створені на основі поєднання Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників. На жалко, з цього визначення сущность такої форми об'єднань, повноваження їх учасників і реальні можливості зрозуміти надзвичайно важко. Тому "слід дотримуватися загальноприйнятого в економічній літературі визначення корпоративного управління як управління корпораціями, які, у свою чергу Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа, представлені в основному акціонерними товариствами".

Світовий досвід переконливо доводить переваги використання акціонерних товариств, які, мабуть, є основною правовою та організаційною формою господарських підприємств та організацій у системі світового господарства, внаслідок застосування та розвитку яких розвинуті країни зберігають високу продуктивність та ефективність суспільного виробництва, високий життєвий рівень населення та Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа стабільність політичної системи. Сучасна економіка найбільш розвинених країн світу відрізняється за різними параметрами, і все ж у структурі їх економіки є одна загальна і водночас дуже важлива свойственна деталь: економіка всіх цих країн виявилася ніби розділеною на дві частини. В одній частині зосередились в основному величезна кількість дрібних і найдрібніших Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа торгових і промислових підприємств, на долю яких у більшості країн припадає 98—99 % загальної кількості підприємств. В іншій — великі концерни, компанії і корпорації. Загальне число їх вельми незначне і складає всього 1—8 % від загальної кількості всіх підприємств. Але саме на их припадає переважна частина економічної потужності. Довгорічна практика функціонування економіки розвинених країн показала Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа, що без акціонерних товариств неможливо досягти економічного і технологічного прогресу.

Розповсюдження корпоративної форми ведення бізнесу дає змогу інвесторам диверсифікувати ризик інвестування. Завдяки цьому корпорації отримують значні фінансові ресурси, необхідні за сучасних обсягів економіки, а також можуть брати на для себя ризик, рівень якого недосяжний для кожного індивідуального інвестора Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа.

5 . Конкурентні стратегії корпорацій

Класифікація корпоративних (портфельних) стратегій підприємства за рівнем управління є однією з найпоширеніших. Відома вона як "піраміда стратегій" і виокремлює корпоративний, діловий, функціональний, операційний рівні прийняття управлінських рішень.

Корпоративна стратегія визначає загальний напрям розвитку підприємства. А наслідком його виробничо-збутової діяльності є портфель (сукупність) продуктів, послуг, які воно реалізує Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа на ринку. Виробництво основних їх видів закріплено за відповідними підрозділами, наділеними певною господарською самостійністю і спрямованими на окремі сегменти ринку — частини ринку, на яких може бути реалізована продукція підприємства; сукупність покупців, які однаково реагують на певні спонукальні стимули маркетингу.

Корпоративна стратегія — загальна стратегія, призначена для ефективного збалансування напрямів Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа діяльності підприємства, формування вигідних зон господарювання і спрямована на досягнення спільної мети.

Корпоративна стратегія поширюється на всю компанію, охоплює всі напрями її діяльності, розробляє методи управління з метою збалансування ранца продуктів і послуг. Стратегічні корпоративні рішення найскладніші за проблемністю і структурою, оскільки стосуються всього підприємства. Вони мають на меті утвердження Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа підприємства на конкурентноспособному ринку, ефективне управління всіма його справами.

Стосується корпоративна (портфельна) стратегія класичних корпорацій — сукупності юридичних або фізичних осіб, пов'язаних обов'язками щодо створення господарського підприємства, а також диверсифікованих компаній — об'єднання підприємств, які займаються різними видами діяльності, виробляють різну продукцію і надають різні Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа послуги.

Базові корпоративні стратегії — найпоширеніші в економічному бутті, перевірені практикою стратегії.

Досвід економічного буття свідчить, що за певних разумов успіх підприємству забезпечувало використання різноманітних стратегій.

Таблиця 2Базові корпоративні стратегії за визначенням різних дослідників

Автори класифікацій Стратегії
І. Ансофф Забезпечення росту; ринкова диференціація; продуктова диференціація
Ж.-Ж. Ламбен Інтенсивне зростання; інтегроване зростання; диверсифіковане зростання
М. Мескон

Обмежене зростання Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа;

зростання;

скорочення (стратегія "останнього

засобу");

поєднання різних стратегій

М.-Е. Портер Лідерство за витратами; диференціювання; концентрація на секторі
0. Виханський 0. Наумов Концентроване зростання; інтегроване зростання; диференційоване зростання; скорочення

Формування базової стратегії забезпечує підбір і розкриття основних її елементів; виявлення і формування ролі складових внутрікорпоративного організаційно-господарського механізму під час реалізації стратегії, а також розподіл ресурсів між Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа ними.

Розвиток технологій, потреб і вимог споживачів, посилення конкуренції, соціальні зміни змушують суб'єктів економіки постійно коригувати свої стратегії, раціонально поєднувати при цьому можливості корпоративних і ділових стратегій, що дає змогу підтримувати на належномурівні свою конкурентоспроможність. Якщо корпоративна стратегія стосується всього підприємства (фірми, компанії), то ділова — окремого його підрозділу Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа.

Ділова стратегія (стратегія конкуренції) — стратегія, яка забезпечує довгострокові конкурентні переваги господарського підрозділу.

Втілюється вона здебільшого в бізнес-планах, де визначає методи і форми управління різними видами бізнесу з метою збалансування ранца продуктів і послуг. На підставі її аналізу можна зрозуміти, як підприємство домагатиметься успіху в конкурентній боротьбі, тому її ще називають стратегією Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа конкуренції. Як відомо, на підприємствах з одним видом діяльності корпоративна стратегія тотожна діловій.

Ділова, або бізнес-стратегія, спрямована на здобуття конкурентоспроможної довгострокової позиції підприємства на ринку. Формування її передбачає:

— визначення сектора ринку, на якому підприємство має найбільші шанси виграти конкурентну боротьбу;

— розроблення черт продукції, завдяки яким Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа підприємство матиме змогу вирізнитися серед соперників;

— нейтралізація конкурентних заходів і дій суперників;

— гнучке реагування на зміни в галузі, економіці загалом, політиці та інших сферах;

— об'єднання стратегічних ініціатив функціональних підрозділів;

— вирішення актуальних стратегічних заморочек. Ділова стратегія поширюється і на плани реалізаціїактуальних стратегічних задумів (наприклад, розширення виробництва, заміна устаткування).

Ділова стратегія (стратегія Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа конкуренції), як правило, буває одночасно атакуючою й оборонною, адже одні дії можуть бути прямим наступом на ринкові позиції соперників, інші — спробою нейтралізувати нові методи конкурентної боротьби. Для досягнення цієї мети використовують такі конкурентні підходи:

— намагання забезпечити виробництво з низькими витратами;

— досягнення диференціації, заснованої на якості, високих рівнях показників виробництва Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа та обслуговування, технологічної переваги;

— зосередження на невеликій ніші ринку, що дає змогу за рахунок виконання роботи якісніше, ніж конкуренти, задовольняти специфічні потреби покупців.

Різновидами ділових стратегій є такі компоненти економічної стратегії підприємства, як товарна стратегія, стратегія ціноутворення, взаємодія підприємства з ринками виробничих ресурсів, поведінка його на ринках грошей Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа і цінних паперів, зниження трансакційних, виробничих витрат тощо.

Товарна стратегія підприємства. Вона визначає правила, прийоми дослідження, формування потенційних ринків продуктів і послуг відповідно до місії підприємства; відбувається пошук вигідних для стратегічних зон господарювання, способів їх формування та управління ними.

Стратегія ціноутворення. Сущность цієї стратегії полягає у виборі цінової Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа політики, яка б очень враховувала цілі підприємства, особливості конкуренції, попиту тощо. Відповідно до стратегії ціноутворення політика цін, якоїдотримується підприємство, виновата очень привертати увагу покупців до його продуктів, переконувати їх у перевагах запропонованих цін, які з часом набувають статусу стійких конкурентних переваг. З цього погляду стратегія ціноутворення обумовлює методи і правила цінової політики Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа підприємства і цінової конкуренції на ринку, що потребує глибокої обізнаності в ситуації, яка склалася на ринках факторів виробництва, фінансів, цінних паперів; всебічного врахування динаміки попиту і пропозиції, цінової еластичності попиту; впливу макроекономічних і мікроекономічних факторів на процеси ціноутворення.

Стратегія взаємодії підприємства з ринками виробничих ресурсів. Використання Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа цієї стратегії забезпечує ефективний розподіл ресурсів, вигідний вибір їх постачальників. Ця складова економічної стратегії виновата базуватися на дослідженні факторів, які визначають попит фірми на ресурси.

Стратегія поведінки підприємства на ринках грошей і цінних паперів. Метою її є вироблення правил мобілізації додаткових фінансових ресурсів, які підприємство використовує як інвестиції або спрямовує Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа на вирішення поточних фінансових завдань.

Стратегія зниження трансакційних витрат. Завданням цієї стратегії є розроблення регламенту здійснення процесу підготовки, документального оформлення і ринкових трансакцій (угод, договорів, контрактів). Основні зусилля при цьому зосереджуються на виробленні ефективних прийомів вибору пріоритетних клієнтів, вивченні потенційних соперників, формуванні у партнерів стійкої прихильності до підприємства, прагнення до постійної Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа співпраці з ним.

Стратегія зниження виробничих витрат. Призначення її полягає у створенні системи принципів регулювання процесу формування витрат на всіх етапах виробництва і збуту продукції, забезпечення нормальної (низької) її собівартості і вигідної ціни, необхідної для здобуття лідерства на ринку.

Стратегія зовнішньоекономічної діяльності фірми. Ця стратегія покликана Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа обумовити вироблення правил, прийомів поведінки підприємства на зовнішньому ринку як експортера та імпортера продуктів і послуг. Отже, вона визначає принципи здійснення експортно-імпортних операцій з урахуванням чинного у країні та за її межами законодавства.

Стратегія інвестиційної діяльності фірми. Особливість цієї стратегії виявляється у формуванні інвестиційного ранца (сукупності цінних паперів Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа, що належать юридичній або фізичній особі), який забезпечує підтримання матеріально-технічної бази, товарно-матеріальних припасів підприємства на рівні, необхідному для постійного нарощування його конкурентноспособного статусу.

Стратегія стимулювання персоналу. Важливою складовою економічної стратегії є система стимулювання працівників, орієнтування їх на досягнення стратегічних цілей підприємства. В основі цих систем мають бути стимули, які б Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа спонукали працівників керуватися при виробленні і реалізації стратегічних рішень довготривалими інтересами підприємства.

Стратегія запобігання неспроможності (банкрутству) підприємства. Головним її завданням є виявлення ймовірних кризових явищ і вироблення заходів протидії їм. Діяльність щодо запобігання банкрутству здійснюється у тактичних і стратегічних вимірах.

Тактичні старання орієнтовані на фактичний фінансовий стан Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа підприємства в поточному періоді його діяльності й оцінювання на цій основі вірогідності настання банкрутства в найближчий час, а стратегічні — виходять із прогнозів можливих наслідків певних стратегічних (довготривалих) рішень. Загалом ділові стратегії у своїй сукупності і взаємодії покликані забезпечити реалізацію базової корпоративної стратегії, оскільки кожна з их дає конкретні відповіді Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа на питання: як, если і де підприємству потрібно здійснювати свою діяльність. Якщо відповіді на питання як і если вітчизняним підприємцям і менеджерам зрозумілі, то питання де означає для их пошук відповіді стосовно географічного розташування бізнесу. Вибір непосредственної стратегії або їх комбінації залежить від місії, цілей підприємства та особливостей ринкової Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа ситуації.


Висновок

Стратегія підприємства — узагальнена програма діяльності (модель дій), спрямована на досягнення підприємством бажаного етапу, мети (статусу на ринку, соціально-економічних показників) завдяки ефективному розподілу, координації та використанню ресурсів.

Основою стратегічної орієнтації підприємства є базова стратегія конкуренції, яка визначає його поведінку на ринку, досягнення ним переваг у конкурентній боротьбі Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа.

Корпоративна форма бізнесу — явище досить недавнє, і виникла вона як відповідь на певні вимоги часу. Термін "корпорація" означає об'єднання, альянс, що створюються на основі професійних або станових інтересів. Відповідно до Закону України "Про підприємства", корпорації — це договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

Вибір конкурентної стратегії корпорації відповідно до ринкової ситуації пов'язаний з оцінюванням її переваг і ризиків, аналізом її відповідності ситуації на ринку, а також рівня організації виробництва на підприємстві та управління ним.

Корпоративна стратегія поширюється на все підприємство, охоплює всі сфери Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа його діяльності, окреслює загальний напрям конкуренції і розвитку

Ділові стратегії у своїй сукупності і взаємодії покликані забезпечити реалізацію базової корпоративної стратегії, оскільки кожна з их дає конкретні відповіді на питання: як, если і де підприємству потрібно здійснювати свою діяльність


Перечень літератури

1. Ансофф И. Новенькая корпоративная стратегия. — СПб.: Питер, 1999. – 340 с.

2. Василенко В Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа. А., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління: Навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2003. – 280 с.

3. Євтушевський В.А., Ковальська К.В., Бутенко Н.В. Стратегія корпоративного управління: Монографія — К.: Знання, 2007. — 287 с.

4. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: Навчальний посібник – К.: Академвидав, 2007. – 320 с.

5. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. — К.: Центр Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа навчальної літератури, 2005. – 344 с.

6. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. – 234 с.

7. Нємцов В. Д., Довгань Л. С. Стратегічний менеджмент., К.: ТОВ "УУВПК", 2001. – 364 с.

8. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства: Маленький курс лекцій. — К.: МАУП, 2000. – 160 с.

9. Портер М. Интернациональная конкурентность. — М Конкурентні стратегії в корпорації лідерів - контрольная работа.: Междунар. дела, 1993. –388 с.

10. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібник.— Вид. 2-ге, допов. — Львів: "Новий-Світ — 200", 2003. – 276 с.

11. Томпсон А. А., Стрікленд А. Дж. Стратегічний менеджмент. — М., 1998. – 324 с.konflikt-v-organizacii-referat.html
konflikta-lyubovnij-konflikt-v-romane-idiot.html
konflikti-i-puti-ih-razresheniya-v-upravlenii-personalom.html